Πολιτική Απορρήτου

Η Στάση της Εταιρίας μας.

Η NatalyLighting.gr είναι η ιστοσελίδα που περιγράφει τις υπηρεσίες που διατίθενται προς εσάς υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις»). Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις, δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων συνιστά η Πολιτική Απορρήτου, και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμους 2251/1994, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, καθώς και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του ισχύοντος δικαίου. Κατά την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες πρόσβασης ή χρήσης που αναρτώνται σε αυτήν. Υποχρεούστε να ενεργείτε πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Δε δύνασθε να προβαίνετε σε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της Ιστοσελίδας, καθώς και του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτήν και δε δύνασθε να βλάπτετε με οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή λειτουργία της. Εάν παραβιάζετε, από δόλο ή αμέλεια, οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου), θα καθίσταται υπεύθυνοι για όλες τις απώλειες και ζημίες που θα προκληθούν εξ αυτού του λόγου στην Decolight, τις συνδεδεμένες εταιρίες της, τους συνεταίρους ή τους παρόχους αδειών. Όλες οι πληροφορίες που προσφέρονται από την Decolight.gr προορίζονται αποκλειστικά για εμπορική χρήση. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων μας, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@natalylighting.gr

Προσωπικά Δεδομένα: 

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα Natalylighting.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα ζητηθούν τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη (ονοματεπώνυμο, e-mail, διεύθυνση, τηλέφωνο και password) μόνο, όταν προχωρήσετε σε παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων.

 

Πληροφορίες που απαιτούνται κατά την ολοκλήρωση παραγγελίας: 

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, πόλη, χώρα, ΤΚ) , σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο (για την διευκόλυνση της αποστολής από την εκάστοτε courier και επιλογή παραστατικού (απόδειξη ή τιμολόγιο). Για την έκδοση τιμολογίου απαιτούνται προσωπικά στοιχεία όπως: Επωνυμία εταιρίας, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, αριθμό Φαξ, ΔΟΥ, ΑΦΜ και επάγγελμα. 
 

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Η Natalylighting.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η Natalyighting.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο κάθε χρήστης/επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας για οποιαδήποτε αλλαγή, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε σε οποιαδήποτε σελίδα ή υπηρεσία του διαδικτυακού τόπου της Natalylighting.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Natalylighting.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Στοιχεία του αρχείου προσωπικών δεδομένων κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, το δικαίωμα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997.

Σύνδεσμοι (links): 

Η Natalylighting.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλα website τα οποία ελέγχονται από τον ίδιο ή από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η natalylighting.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.